Công văn số 1778/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/12/2018 V/v đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và đề cương dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017; xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 21/12/2018 17:13:09