Một số điểm mới về thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức

Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; […]

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2019

Công văn số 1788/SNV-CCHC&VTLT ngày 21/12/2018 về thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018

Công văn số 1778/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/12/2018 V/v đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và đề cương dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017; xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

Công văn số 4631/UBND-NC ngày 19/12/2018 Về việc thực hiện Công văn số 5954/BNV-TCBC ngày 05/12/2018 của Bộ Nội vụ

Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức năm 2018

IMG_1911

Ngày 19/12/2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND phường Quyết […]

Công văn số 1779/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/12/2018 V/v xin ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 85/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

du thao logo1

Hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP Ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Công văn số 1746/SNV-TCBC&TCPCP ngày 13/12/2018 Về việc thực hiện hợp đồng lao động theo NĐ68/2000/NĐ-CP

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019

Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3026/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019. Trong đó xác định  7 nhiệm vụ trọng tâm, 71 nhiệm vụ cụ thể; với mục tiêu đề ra là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện […]

Trang 1 / 212