Nghị định của Chính phủ về quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Đăng ngày: 25/11/2018 08:13:01

Ngày 22/11/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, gồm 04 chương và 25 điều.

Theo Nghị định việc tổ chức hành chính của nhà nước được thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có cơ sở pháp lý.

– Đáp ứng các tiêu chí thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực hoặc lĩnh vực quản lý nội bộ của tổ chức hành chính.

– Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức hành chính khác.

– Loại hình và quy mô tổ chức hành chính được thành lập phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

Nghị định cũng quy định việc chuyển tiếp đối với cơ quan, tổ chức đã gửi đề án, tờ trình trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa có quyết định thành lập thì tiếp tục thực hiện theo Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2019 và thay thế Nghị định số83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính nhà nước.

Người đưa tin: Phạm Khắc Trình 

 

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La