Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2018

Đăng ngày: 22/11/2018 10:54:39

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018; Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 12 cơ quan, đơn vị gồm 06 Sở: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Lao động Thương binh và Xã hội; 06 huyện: Yên Châu, Mộc Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Mai Sơn, Mường La; ngoài ra Đoàn còn kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC của một số xã và các đơn vị hành chính thuộc sở.

22.11.2017.1

Kiểm tra Kiểm tra công tác CCHC tại Sở Tài chính

Theo đánh giá của Đoàn Kiểm tra, trong năm 2018 Công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có nhiều chuyển biến, tích cực; hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định; công tác kiểm soát thủ tục hành chính được đẩy mạnh; tổ chức bộ máy tiếp tục được rà soát, kiện toàn theo hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa cấp xã được quan tâm, chú trọng thực hiện có nền nếp, theo hướng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng, giảm phiền hà, chi phí và thời gian giải quyết; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích được đẩy mạnh; hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động hành chính được duy trì và mở rộng.

Bên cạnh những ưu điểm, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát có đơn vị chưa thường xuyên; việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác CCHC ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức; ban hành một số quy định, quy chế còn căn cứ vào các văn bản đã hết hiệu lực; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp chưa nhịp nhàng, còn lúng túng; việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hẹn; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến ở mức độ 3, 4 còn thấp.

22.11.2017.2

Đoàn kiểm tra công tác CCHC tại UBND huyện Bắc Yên

Để thực hiện tốt công tác CCHC năm 2018 và các năm tiếp theo, Đoàn kiểm tra cũng  đề nghị các cơ quan, đơn vị bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác CCHC. Tiếp tục đổi mới phương pháp, chủ động hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị đã đề ra từ đầu năm, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC đã chỉ ra.

Trần Quốc Khánh – Phòng cải cách hành chính

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La