Kết quả bước đầu trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 09/11/2018 09:58:15

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua – khen thưởng và công tác thanh niên. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở gồm có 7 phòng và 2 đơn vị thuộc Sở, 6 đầu mối trực thuộc chi cục, ban. Năm 2018 tổng số biên chế giao là 73.

Thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Sở Nội vụ là đơn vị đầu tiên trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, bám sát thực tế tổ chức kiện toàn bộ máy trong cơ quan đơn vị. Cụ thể:

Giải thể Chi cục Văn thư lưu trữ (gồm 02 phòng và 01 đơn vị sự nghiệp); Giải thể 03 phòng thuộc Ban Thi đua khen thưởng tỉnh. Kiện toàn Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở. Tổ chức bộ máy gồm có 09 đầu mối, giảm 01 chi cục và 6 đầu mối trực thuộc chi cục, ban. Tổng sô biên chế sau kiện toàn là 66 người. Giảm số lượng cấp phó phòng đảm bảo lãnh đạo mỗi phòng chỉ có 1 trưởng phòng và 1 phó phòng.

45092043_278221626158596_3970046543246917632_n

45182263_346587492569513_8246285904935649280_n

45199221_339780796582929_4384074329655083008_n

Một số hình ảnh trao Quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công chức trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Người viết bài:  Lương Văn Hậu

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La