Công văn số 1639/SNV-TTr ngày 26/11/2018 Về việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Đăng ngày: 26/11/2018 16:10:26

Kính gửi:

– Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;

– Các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội ;

– Các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Để kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản kết luận đối với người có nghĩa vụ kê khai đang công tác tại các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 và triển khai một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị (CQ,TC,ĐV) thực hiện việc lập và phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng, đủ đối tượng theo quy định tại khoản 2, 4, 5, 6, 9 Điều 1, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

– Đối với doanh nghiệp có vốn của Nhà nước thì đối tượng phải kê khai là người đại diện phần vốn của Nhà nước, phần vốn của doanh nghiệp nhà nước và giữ chức danh quản lý từ Phó trưởng phòng trở lên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước, của doanh nghiệp nhà nước.

2. Thực hiện xây dựng kế hoạch công khai Bản kê khai về minh bạch tài sản thu nhập năm 2018 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

3. Tổng hợp biểu mẫu, xây dựng báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị.

 (Có phụ lục báo cáo và mẫu biểu kèm theo)

4. Thời kỳ, thời hạn nộp báo cáo

+ Thời kỳ kê khai: Tính từ ngày tiếp theo của kỳ kê khai liền kề trước đó đến ngày kê khai.

+ Thời hạn nộp báo cáo: Chậm nhất ngày 20/01/2019, các đơn vị gửi báo cáo về Sở Nội vụ (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp báo cáo Thanh tra tỉnh.

+ Hình thức chuyển báo cáo: Ngoài việc gửi báo cáo bằng văn bản, đề nghị gửi dữ liệu điện tử qua hộp thư: hans.snv@sonla.gov.vn.

Lưu ý: Các đơn vị không phải gửi bản kê khai tài sản, thu nhập của từng cá nhân về Thanh tra Sở Nội vụ.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hê trực tiếp với Thanh tra Sở Nội vụ, số điện thoại: 0212.3853.671 để được giải đáp.

Đây là nội dung quan trọng, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai, thực hiện./.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La