Công tác tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 02/11/2018 11:03:58

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018; Công văn số 3877/CV-UBND ngày 26/10/2018 về việc thực hiện thông tin truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 9 tháng 11 năm 2018) và đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; hình thành ý thức, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạo hiệu ứng tích cực, chuyển biến căn bản việc tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật trong thực thi công vụ; phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngày 10/9/2018, Sở Nội vụ đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 1245/KH-SNV tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11/2018) với mục đích, ý nghĩa, nội dung và chủ để Ngày Pháp luật như sau:

1. Mục đích: Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của công chức, viên chức, người lao động; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; bảo đảm sự gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc sở; gắn việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật 09/11/ 2018 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của ngành Nội vụ; qua đó nhằm phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

2. Ý nghĩa: Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. Ngày 9-11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật để không chỉ là một ngày mà phấn đấu sẽ là ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm, mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, thực hiện khẩu hiệu “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

3. Nội dung

(1) Hoàn thiện thể chế quy định pháp luật

Tiếp tục rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ, tập trung vào các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội vụ, cụ thể:

– Tham mưu ban hành Quyết định quy định Quy chế tiếp nhận và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND các cấp.

– Tham mưa ban hành Quyết định quy định đơn giá đối với các hoạt động dịch vụ Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tham mưu cho cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngyà 06/5/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

(2) Về công tác tổ chức thi hành pháp luật

– Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ của công dân và biện pháp bảo đảm thực hiện; pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ; các điều ước, thỏa thuận quốc tế nhất là các thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên.

– Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

4. Chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Người viết bài: Cầm Thúy Vân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ