Kết quả bước đầu trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ

45092043_278221626158596_3970046543246917632_n

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; […]

Quyết định Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh

Hội nghị thống nhất địa giới hành chính giữa hai tỉnh Sơn La và Yên Bái

07.11.20118

Thực hiện Quyết định số 513 ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát, hiệp thương giải quyết […]

Công tác tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018; Công văn số 3877/CV-UBND ngày 26/10/2018 về việc thực hiện thông tin truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp […]

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La