Quyết định Về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập

Báo cáo kết quả tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ nhân viên cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương; từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018

Công văn số 1644/SNV-TCBC&TCPCP ngày 26/11/2018 Về việc giao cơ cấu ngạch trong các cơ quan hành chính Nhà nước

Công văn số 1639/SNV-TTr ngày 26/11/2018 Về việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Kính gửi: – Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; – Các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội ; – Các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư […]

V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã tính đến ngày 31/12/2018.

Nghị định của Chính phủ về quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Ngày 22/11/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, gồm 04 chương và 25 điều. Theo Nghị định việc tổ chức hành chính của nhà nước được thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: – Có […]

Hướng dẫn kê khai về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2018

22.11.2017.1

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018; Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách […]

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018

Hướng dẫn triển khai Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ

Trang 1 / 212