Công văn số 1385/SNV-XDCQ&CTTN ngày 10/10/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh.

Đăng ngày: 11/10/2018 10:03:38

Kính gửi:

– Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy;

– Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội;

– Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

– Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

– Bảo hiểm Xã hội tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố;

– Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Nội vụ dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; dự thảo được đăng tải kèm theo. Để đảm bảo tính thống nhất trước khi báo cáo UBND tỉnh trình kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh và gửi văn bản tham gia góp ý kiến gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/10/2018 (01 bản gửi qua địa chỉ mail: cuongvq.snv@sonla.gov.vn; điện thoại 02123.853.704).