Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đăng ngày: 06/09/2018 11:27:46

 Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, để có những biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Mục tiêu của đề án: Phấn đấu có trên 80% người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh với các tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức bao gồm: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; Thủ tục hành chính; Công chức giải quyết công việc; Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và Tiếp nhận, giải quyết kiến nghị giao dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các cơ quan hành chính nhà nước cần phải: thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời về mục đích, mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, kết quả đo lường sự hài lòng và các giải pháp khắc phục tới người dân, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức. Áp dụng nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền khác nhau nhằm tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng cho người dân, tổ chức, cán bộ, công chức.

Bài viết: Nguyễn Thị Bích Thủy – TP Cải cách hành chính