Công văn số 1286/SNV-XDCQ&CTTN ngày 17/9/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và đề cương dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh.

Đăng ngày: 20/09/2018 14:24:25

Kính gửi:

– Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy;

– Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội;

– Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

– Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

– Bảo hiểm Xã hội tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố;

– Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 1204-TB/TU ngày 05/7/2018 về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và bản, tiểu khu, tổ dân phố.

Sở Nội vụ dự thảo các văn bản quy định về chế độ, mức hỗ trợ nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách; các chức danh hưởng mức hỗ trợ ở bản, tiểu khu, tổ dân phố dôi dư do sáp nhập, sắp xếp các bản, tiểu khu, tổ dân phố, gồm: Tờ trình của Sở Nội vụ trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh; Báo cáo đánh giá tác động đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; Đề cương dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh, dự thảo được đăng tải kèm theo. Để đảm bảo tính thống nhất trước khi báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị:

1. Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý vào dự thảo và gửi văn bản tham gia góp ý kiến gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/10/2015 (01 bản gửi qua địa chỉ mail: cuongvq.snv@sonla.gov.vn; điện thoại 02123.853.704).

2. Đề nghị Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn các dự thảo nêu trên trên Công thông tin điện tử của tỉnh đến ngày 15/10/2017 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

Sở Nội vụ trân trọng./.