Công văn số 1252/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/9/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri lần 2.

Đăng ngày: 12/09/2018 15:09:18

Kính gửi:

– Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy;

– Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội;

– Văn phòng HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh;

– Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

– Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

– Thường trực HĐND các huyện, thành phố;

– UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 2466/UBND-TH ngày 23/7/2018 UBND tỉnh về việc giao xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ban hành Quyết định kèm theo Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị đồng thời đăng tải trên công thông tin điện tử của tỉnh từ ngày 25/7 đến ngày 24/8/2048 (tổng số 42 đơn vị tham gia ý kiến). Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị Sở Nội vụ đã tiếp thu và có báo cáo tiếp thu các ý kiến vào dự thảo Quyết định UBND tỉnh. Để đảm bảo tính thống nhất về nội dung của dự thảo Quyết định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, Sở Nội vụ đề nghị:

1. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Sơn La; dự thảo được đăng tải kèm theo và gửi ý kiến tham gia góp ý về Sở Nội vụ trước ngày 26/9/2018 (01 bản gửi qua địa chỉ mail: cuongvq.snv@sonla.gov.vn; điện thoại 02123.853.704).

2. Đề nghị Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đến ngày 30/9/2018 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp ý kiến.

Sở Nội vụ trân trọng./.