Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội viên Đề án 500

Đăng ngày: 18/08/2018 10:13:13

Thực hiện Công văn số 50/BQLĐA500 ngày 11/6/2018 của Ban Quản lý Đề án 500 trí thức trẻ, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội viên Đề án 500. Để triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Nội vụ,Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1.Đào tạo, bồi dưỡng đội viên

Hằng năm, các địa phương có trách nhiệm xây dựng và tổ chức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội viên Đề án 500 và tổng hợp vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chung của địa phương. Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các địa phương cử Đội viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho Đội viên khi có nhu cầu bố trí, sử dụng như: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kiến thức quản lý nhà nước; lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng an ninh; kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm được giao. Tạo điều kiện để đội viên Đề án được thăm quan, học tập mô hình phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương khác để nghiên cứu vận dụng sáng tạo vào địa phương nơi công tác.

2. Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên

2.1. Đội viên Đề án được ưu tiên xem xét, quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ sở để chuẩn bị nguồn nhân sự vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu sử dụng cán bộ, công chức của địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các xã rà soát, bổ sung, quy hoạch những đội viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo, quản lý; đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những đội viên không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí quy hoạch qua đánh giá chất lượng công chức hằng năm.

2.2. Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ, công chức của địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có liên quan đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đội viên Đề án từ nay đến kết thúc đề án năm 2020. Năm 2018, xây dựng xong phương án bố trí, sử dụng đội viên Đề án.

2.3. Sau khi kết thúc Đề án, đội viên được xem xét, chuyển thành công chức cấp xã hoặc công chức cấp huyện theo quy hoạch của cấp có thẩm quyền nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành của pháp luật và nhu cầu sử dụng của địa phương. Việc tuyển dụng thực hiện theo hình thức xét chuyển (không qua thi tuyển) theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đề nghị UBND các huyện Phù Yên, Mường La, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai, Bắc Yên tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội viên Đề án 500 về Sở Nội vụ trước ngày 20/12/2018.

File đính kèm: