Công văn số 1129/SNV-TCBC&TCPCP ngày 16/8/2018 về việc xin ý kiến hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/07/2018 của UBND tỉnh.

Đăng ngày: 17/08/2018 07:46:59

Kính gửi:

– Ban Tổ chức tỉnh ủy;

– Các Sở, ban, ngành;

– Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;

– Các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh quản lý;

– Các đơn vị trực thuộc Sở;

– UBND các huyện, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sở Nội vụ dự thảo hướng dẫn triển khai thực hiện xin ý kiến của Ban Tổ chức tỉnh ủy; các Sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; các đơn vị trực thuộc Sở; UBND các huyện, thành phố. Các đơn vị có thể khai thác tài liệu trên Website Sở Nội vụ địa chỉ sonoivu.sonla.gov.vn; các sở, ban, ngành chuyển tài liệu xin ý kiến cho các đơn vị trực thuộc Sở để nghiên cứu tham gia ý kiến, đảm bảo nội dung đúng quy định của pháp luật hiện hành, sát thực tiễn, dễ triển khai thực hiện.

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 24/8/2018 để Sở Nội vụ tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo, ban hành./.