Công văn số 1055/SNV-CCVC ngày 02/8/2018 Về việc đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Đăng ngày: 03/08/2018 15:15:56

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;

– Các tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp;

– Các trường: Chính trị tỉnh, Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Y tế.

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Để có cơ sở tham mưu trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, như sau:

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị)

a) Các cơ quan, đơn vị rà soát về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức; tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức (trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, học vấn, chuyên môn, các chứng chỉ, cập nhật kiến thức.…) để đăng ký số lượng cán bộ, công chức, viên chức cần được cử đi đào tạo, bồi dưỡng bằng ngân sách nhà nước hoặc tự chi trả của cá nhân để hoàn thiện, nâng cao tiêu chuẩn điều kiện trong năm 2019 (theo phụ lục số 01 kèm theo).

b) Đối với những cơ quan, đơn vị có số lượng đăng ký lớn, có nhu cầu và khả năng mở riêng các lớp đào tạo, bồi dưỡng tự cơ quan, đơn vị thì xây dựng kế hoạch mở lớp với những nội dung:

– Sự cần thiết và cơ sở pháp lý để mở lớp;

– Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị;

– Số lượng cần đào tạo, bồi dưỡng (xác định rõ số lượng cử đi đào tạo, bồi dưỡng bằng ngân sách nhà nước; số lượng cử đi đào tạo, bồi dưỡng bằng kinh phí cá nhân tự chi trả);

– Dự kiến đơn vị đào tạo, bồi dưỡng; đội ngũ giảng viên, báo cáo viên…;

– Hình thức đào tạo, bồi dưỡng và phương thức liên kết (đối với việc mở lớp theo hình thức liên kết);

– Thời gian mở lớp và tiến độ thực hiện;

– Biện pháp tổ chức thực hiện;

– Nguồn kinh phí thực hiện (dự toán chi tiết các nội dung).

(Các lớp Trung cấp lý luận chính trị đề nghị các cơ quan, đơn vị thống nhất với Trường Chính trị tỉnh trước khi đăng ký).

c) Với các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ: Đề nghị các sở, ngành: Tài chính; Tư pháp; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội…., phối hợp với các huyện, thành phố rà soát kỹ số cán bộ, công chức xã để đăng ký chỉ tiêu mở lớp trong năm 2019.

d) UBND các huyện, thành phố rà soát các tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ, Nghị định số 112/2011 ngày 05/12/2011 của Chính phủ, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ; tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức theo quy định; các Nghị quyết, Đề án của tỉnh và của Trung ương…đăng ký đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo vị trí việc làm (nếu xét thấy cần thiết thì xây dựng kế hoạch đề nghị mở lớp riêng tại huyện, thành phố).

2. Các cơ sở đào tạo: Trường Chính trị tỉnh, trường Cao đẳng Sơn La, …. và các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

a) Đăng ký khả năng mở lớp năm 2019 (theo phụ lục số 02).

b) Báo cáo những nội dung sau:

– Tiến độ, kết quả mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng của năm 2018.

– Số lớp, số người, dự toán số kinh phí của từng lớp đào tạo, bồi dưỡng của năm 2018 chuyển sang tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2019.

3. Thời gian gửi đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Các cơ quan, đơn vị gửi đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về Sở Nội vụ trước ngày 30/8/2018.

Hồ sơ đăng ký mở lớp đào tạo, bồi dưỡng gồm: Kế hoạch, bản dự toán kinh phí chi tiết theo từng lớp đề nghị mở; nguồn kinh phí; Công văn đề nghị mở lớp.

Sau thời hạn nêu trên, nếu cơ quan, đơn vị nào không đăng ký kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 thì coi như cơ quan, đơn vị đó không có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2019 (Sở Nội vụ sẽ không tiếp nhận văn bản của các cơ quan, đơn vị đề nghị mở lớp bổ sung để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi với Sở Nội vụ bằng công văn hoặc qua điện thoại số 02123.851.304 để phối hợp giải quyết.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./.