Ban hành Tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị

Đăng ngày: 31/08/2018 09:10:26

Ngày 07/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND quy định Tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La thay thế Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh.

Những điểm mới của Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND: Tiêu chí đánh giá, chấm điểm đối với các cơ quan, đơn vị đã được bổ sung theo quy định của Quyết định số 132/QĐ-TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; quy định rõ, cụ thể hơn về nội dung, thẩm quyền, quy trình đánh giá đảm bảo chặt chẽ, khách quan; sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí điểm cộng và điểm trừ; quy định tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 20% số tập thể xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ theo từng nhóm đối tượng.

Quyết định này là công cụ quan trọng giúp UBND tỉnh đánh giá đầy đủ, sát thực hơn kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, từ đó đề ra các giải pháp để phát huy những mặt tích cực, khắc phục các mặt yếu kém trong hoạt động chỉ đạo, điều hành quản lý hành chính nhà nước.

Người viết tin: Nguyễn Thị Bích Thủy – TP Cải cách hành chính