863 cán bộ, công chức tỉnh Sơn La được tập huấn về công tác cải cách hành chính

Đăng ngày: 22/08/2018 11:11:00

Thực hiện Đề án nâng cao năng lực thực hiện công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức giai đoạn 2017-2020. Năm 2018, Sở Nội vụ đã phối hợp với Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, tổ chức 07 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC. Trong đó, 01 lớp cấp tỉnh; 06 lớp tại 7 huyện cho lãnh đạo, cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC với tổng số 863 học viên (Lớp cấp tỉnh 155 học viên, các lớp cấp huyện 708 học viên).

Nội dung tập huấn, đối với lớp cấp tỉnh gồm 4 chuyên đề:  Tổng quan về cải cách thủ tục hành chính – kiểm soát thủ tục hành chính; Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; Kỹ năng giao tiếp với tổ chức, công dân; Kỹ năng điều tra Xã hội học thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính.

Đối với lớp cấp huyện gồm 6 chuyên đề: Tổng quan về cải cách hành chính; Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính trên địa bàn huyện; Kỹ năng phối hợp công tác tại huyện; Kỹ năng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; Kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện cải cách hành chính.

Trong quá trình tập huấn, các học viên lớp cấp huyện được bố trí ½ buổi đi tham quan tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một xã và Trung tâm hành chính công của huyện, thảo luận nêu những kinh nghiệm trong thực tiễn xử lý ở cơ sở và những khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền để có chủ trương chỉ đạo chung.

Qua các lớp tập huấn, học viên được tiếp thu được những kiến thức cơ bản về CCHC để vận dụng, cụ thể hóa tại cơ quan, đơn vị, nhất là kỹ năng nghiệp vụ về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kỹ năng xây dựng kế hoạch, báo cáo CCHC, điều tra Xã hội học, thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác CCHC; kỹ năng giao tiếp với tổ chức, công dân; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCHC cho cán bộ, công chức là nội dung thường xuyên trong công tác quản lý nhà nước về CCHC; các chuyên đề được lựa chọn đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả; giảng viên, báo cáo viên chủ yếu là các đồng chí lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, lãnh đạo Sở và lãnh đạo phòng CCHC, Sở Nội vụ; Lãnh đạo Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông là các cơ quan tham mưu trực tiếp cho Bộ Nội vụ, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý nhà nước đối với công tác CCHC, những người có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC ở các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo và công chức cấp huyện, cấp xã./.

Trần Quốc Khánh- Chuyên viên phòng CCHC, Sở Nội vụ