Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 24/07/2018 11:25:08