Công văn số 995/SNV-XDCQ&CTTN ngày 25/7/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đăng ngày: 25/07/2018 14:28:10

Kính gửi:

– Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy;

– Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội;

– Các Ban của HĐND tỉnh;

– Văn phòng HĐND tỉnh;

– Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

– Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

– Thường trực HĐND các huyện, thành phố;

– UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện chương trình công tác ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018; Công văn số 2466/UBND-TH ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ban hành Quyết định kèm theo Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Để đảm bảo việc triển khai xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; đảm bảo tính thống nhất trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, Sở Nội vụ đề nghị:

1. Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy; Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; Các Ban của HĐND tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý vào dự thảo (dự thảo được đăng tải kèm theo) và gửi ý kiến tham gia góp ý về Sở Nội vụ trước ngày 15/8/2018 (01 bản gửi qua địa chỉ mail: cuongvq.snv@sonla.gov.vn; điện thoại 02123.853.704).

2. Đề nghị Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đến ngày 24/8/2018 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Sở Nội vụ trân trọng./.