Công văn số 972/SNV-CCHC ngày 18/7/2018 V/v tham gia dự thảo hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC.

Đăng ngày: 20/07/2018 08:00:54

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 1051/QĐ-UBND Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 đính chính Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND; Sở Nội vụ dự thảo Hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

– Đối với các sở, ban, ngành: Hướng dẫn tại Phụ lục I;

– Đối với UBND các huyện, thành phố: Hướng dẫn tại Phụ lục II.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tải văn bản dự thảo trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (Đăng tải kèm theo); tham gia ý kiến bằng văn bản hoặc góp ý nội dung trực tiếp vào Dự thảo và gửi về Sở Nội vụ (email: thuyntb.snv@sonla.gov.vn😉 trước ngày 31/7/2018 để tổng hợp, hoàn thiện, ban hành.

Xin trân trọng cảm ơn./.