Công văn số 906/SNV-CCVC ngày 04/7/2018 về việc đăng ký dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2018.

Đăng ngày: 04/07/2018 11:08:26

Kính gửi: Các sở, ban, ngành

Thực hiện Công văn số 2749/BNV-CCVC ngày 18/6/2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến Công văn số 2749/BNV-CCVC ngày 18/6/2018 của Bộ Nội vụ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị được biết để đăng ký dự thi (nội dung được đăng tải kèm theo).

2. Căn cứ vào cơ cấu ngạch công chức được giao của cơ quan, đơn vị năm 2018, báo cáo số lượng cơ cấu ngạch được giao, số lượng đang thực hiện (biểu 01). Lập danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp (biểu 02) kèm theo văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị và hồ sơ cá nhân gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/7/2018 để tổng hợp, thẩm định, trình Bộ Nội vụ xem xét, quyết định. Quá thời hạn trên, Sở Nội vụ coi như cơ quan, đơn vị không có nhu cầu cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018.

Lưu ý: Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương, các trường hợp được dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp: lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và người đứng đầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết./.