Quyết định về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 13/07/2018 17:25:29

Ngày 28 tháng 6 năm 2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1571/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo đó có 09 danh mục định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng đối với các dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La đó là:

1. Hủy tài liệu có thông tin trùng lặp tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.

2. Chỉnh lý tài liệu lưu trữ lịch sử.

3. Bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử theo quy định.

4. Giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử.

5. Phục vụ độc giả tại phòng đọc.

6. Cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ.

7. Ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động lưu trữ.

8. Thực hiện các giải pháp nhằm năng cao tuổi thọ cho tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ (bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công).

9. Lập Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ

Tin: Lê Thị Miền, Q. Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ