Thông báo số 368/TB-STNMT ngày 31/05/2018 về Công bố khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2010) tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 05/06/2018 13:42:25