Công văn số 793/SNV-TCBC&TCPCP ngày 12/6/2018 Về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi quy định ban hành kèm theo Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh

Đăng ngày: 13/06/2018 08:37:42