Công văn số 749/SNV-CCVC ngày 04/6/2018 về hướng dẫn lập hồ sơ thi nâng ngạch công chức năm 2018

Đăng ngày: 05/06/2018 08:28:41

Thực hiện Công văn số 2233/BNV-CCVC ngày 22/5/2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2018 tại tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; từ nhân viên, cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh năm 2018 tại tỉnh Sơn La, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến Công văn số 2233/BNV-CCVC ngày 22/5/2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2018 tại tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Sơn La tới toàn thể cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý được biết để đăng ký dự thi (nội dung được đăng tải kèm theo)

2. Căn cứ vào cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, đơn vị năm 2018, báo cáo số lượng cơ cấu ngạch được giao, số lượng đang thực hiện (biểu 01). Nếu cơ quan, đơn vị được giao và còn cơ cấu ngạch chuyên viên chính, được giao và còn cơ cấu ngạch ngạch chuyên viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, kiểm soát viên thị trường thì lập danh sách những cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính (biểu 02); cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương (biểu 03) kèm theo văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị và hồ sơ cá nhân gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tại (cửa số 4) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La chậm nhất ngày 12/6/2018 để tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Quá thời hạn trên, Sở Nội vụ coi như cơ quan, đơn vị không có nhu cầu cử công chức dự thi nâng ngạch năm 2018.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết./.