Công khai thông báo kết quả thanh tra tại trường THPT Chu Văn Thịnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Đăng ngày: 07/06/2018 10:33:19

Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Kết luận số 686/KL-SNV về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng; việc thực hiện định mức giáo viên, số lớp, số học sinh và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan tại trường Trung học phổ thông Chu Văn Thịnh.

          (Toàn văn các Kết luận được đính kèm)