Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo

Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kế hoạch số 839/KH-SNV ngày 20/6/2018 về Tiếp tục thực hiện một số giải pháp để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Sở Nội vụ.

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Nội vụ năm 2018

Thông báo số 108/TB-HĐ ngày 19/6/2018 về Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển chọn chức danh Hiệu trưởng đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo năm 2018

Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 về Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 – 2020.

Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng cho lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh.

18.62018

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021. Từ ngày 16-19/6/2018, Sở Nội […]

Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018

Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND huyện Thuận Châu về Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển chọn lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La trên địa bàn huyện Thuận Châu.

Trang 1 / 3123