QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GẶP MẶT, BIỂU DƯƠNG, TÔN VINH CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 – 11/6/2018).

Đăng ngày: 14/05/2018 08:29:24

Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), ngày 04/5/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh các nhân tố mới có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; đồng thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin bài: Lê Thị Thanh Hưng, Phòng Nghiệp vụ 1, Ban TĐKT