CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, NHẬP CHIA, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH.

Đăng ngày: 14/05/2018 08:18:49

Ngày 16/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2018/NĐ-CP Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quy định tại khoản 2 Điều 131 Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Nghị định gồm 05 Chương, 18 Điều; Nghị định quy định cụ thể về nguyên tắc, thẩm quyền lập, niêm yết và phát phiếu lấy ý kiến cử tri, khiếu nại và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri; quy định thông tin, tuyên truyền về lấy ý kiến cử tri nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, đúng đắn cho cử tri trong việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của việc lấy ý kiến; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri; động viên, khuyến khích cử tri tham gia tích cực khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến cử tri; quy định trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri; việc thông tin, tuyên truyền về lấy ý kiến cử tri được tiến hành công khai, dân chủ, đúng pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành./.

Tin bài: Hà Trung Thắng

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La