Thông báo số 57/TB-UBND của UBND Huyện Mộc Châu ngày 10/4/2018 về thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển; Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm phỏng vấn thí sinh dự tuyển chọn lao động hợp đồng là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người tại các xã trên địa bàn huyện Mộc Châu (lần 2).

Đăng ngày: 12/04/2018 17:23:15