Thông báo số 147/TB-UBND ngày 06/4/2018 của UBND huyện Thuận Châu về tuyển chọn nhân viên hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La (lần 2)

Đăng ngày: 06/04/2018 11:14:27