Sở Nội vụ sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Đăng ngày: 16/04/2018 08:45:43

Thực hiện Công văn số 1088-CV/ĐU ngày 26/3/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 114-CV/ĐU ngày 03.03.2016 của Đảng ủy Sở Nội vụ về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016; Kế hoạch số 160-KH/ĐU ngày 07/9/2016 của Đảng ủy Sở Nội vụ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 244-KH/ĐU ngày 23/01/2017 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; Công văn số 328-CV/ĐU ngày 29/6/2017 về việc đăng ký những công việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 392-KH/ĐU ngày 02/02/2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Quyết định số 416-QĐ/ĐU ngày 07/02/2018 ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, quần chúng Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 485-KH/ĐU ngày 28/3/2018 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhnăm 2018, đã xác định rõ mục đích, yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, xây dựng ý thức tự giác trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn cơ quan Sở Nội vụ. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo vị trí việc làm của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

Ngoài ra, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn được giao; tự liên hệ bản thân, đề ra mục tiêu và phương hướng phấn đấu của bản thân, cũng như trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, thực hiện tốt Quy định về những điều Đảng viên không được làm; để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, phân loại hàng năm đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Sau hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, các chi bộ, các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở đã tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt tốt; từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Sở. Việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Sở tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa.

3. Tích cực tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực điều chỉnh, tự điều chỉnh những vấn đề về đạo đức cá nhân… đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và nhu cầu cần thiết của mỗi tập thể, mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém.

5. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thuộc, trực thuộc Sở với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo vị trí việc làm để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Trung ương số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

6. Chỉ đạo các Chi bộ, đảng viên và quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, giữ vững phẩm chất chính trị và tiếp tục đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm tiếp theo, lựa chọn những nội dung thiết thực gắn với vị trí việc làm để thực hiện nhiệm vụ theo tháng, quý, năm của cá nhân, cơ quan và đơn vị./.

Bài viết:  Phạm Khắc Trình – Phòng Công chức viên chức