Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Đăng ngày: 24/04/2018 09:48:49

Chiều ngày 23/4, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.

Qua nghe báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của quý I/2018 và các ý kiến của thành viên Ban chỉ đạo. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong tham gia CCHC quý I; đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn quá hạn. Một số huyện chưa tập trung cao cho công tác rà soát các thủ tục hành chính, đề xuất lựa chọn thủ tục hành chính, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính để đưa vào Trung tâm hành chính công cấp huyện…

27.4.2018

Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Nêu cao trách nhiệm, chủ động trong công tác tham mưu đề xuất, giải quyết kịp thời những nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao; phối hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đẩy mạnh việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14.10.2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh; rà soát các thủ tục hành chính, xây dựng quy trình liên thông giữa các sở, ban, ngành với Trung tâm Hành chính công tỉnh, đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20-30% so với hiện nay. Thực hiện niêm yết công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai đầy đủ đúng quy định trên cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện và các sở, ngành.

Tin, ảnh: Trần Quốc Khánh – CV phòng CCHC

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La