Tinh gọn bộ máy theo quan điểm Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành trung ương Đảng.

Đăng ngày: 28/03/2018 08:32:36

Triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 473-KL/TU ngày 11/02/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Thực hiện Công văn số 397/SNV-VP ngày 20/3/2018 của Sở Nội vụ về việc triển khai xây dựng phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

Chi cục Văn thư – Lưu trữ là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật. Chi cục đã triển khai tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động về chủ trương tinh gọn bộ máy của các cấp, các ngành để hiểu và thực hiện đúng theo chủ trương chính sách của các cấp có thẩm quyền. Cơ cấu tổ chức của Chi cục văn thư – Lưu trữ gồm 02 phòng và 01 đơn vị trực thuộc; năm 2017 được giao tổng số 16 biên chế và đã thực hiện 15 biên chế. Trong đó từ ngày 01/01/2018 đã giảm 01 biên chế công chức chuyên viên quản lý văn thư, lưu trữ thuộc Phòng Quản lý văn thư, lưu trữ do được điều động về Sở Nội vụ. Hiện nay Chi cục đã có văn bản đồng ý Cho 01 nhân viên lái xe lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2010/NĐ-CP đi liên hệ công tác tại cơ quan khác; dự kiến số lượng biên chế của Chi cục chỉ còn là 06 công chức và 07 viên chức.

Đối với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Thực hiện quản lý hệ thống kho lưu trữ lịch sử tỉnh, với tổng số biên chế là 07 viên chức đang thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền giao.

Phương án đề xuất kiện toàn

– Đề nghị giải thể Chi cục Văn thư – Lưu trữ (gồm 02 phòng); Chuyển chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính – Tổng hợp về Văn phòng Sở Nội vụ. Chuyển chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý văn thư, lưu trữ về 01 phòng chuyên môn thuộc Sở. Giữ nguyên Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh và là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ

– Đối với lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng đã đề nghị giải quyết chế độ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Phó Chi cục trưởng đề nghị tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét sắp xếp vị trí hợp lý phù hợp với năng lực, trình độ của cá nhân.

– Biên chế thuộc 02 phòng (05 công chức):

– Đề xuất lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét vị trí Trưởng phòng Quản lý văn thư, lưu trữ của Chi cục được bố trí giữ chức Phó trưởng phòng thuộc sở phụ trách công tác chuyên môn quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ. Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp và các công chức còn lại đề nghị bố trí làm chuyên viên các phòng thuộc Sở.

Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành trung ương Đảng đã được Chi cục Văn thư – Lưu trữ triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát thực tế và có phương án đề nghị Sở Nội vụ xem xét thực hiện./.

Bài viết: Lò Việt Dũng – Chi cục Văn thư – Lưu trữ