Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Đăng ngày: 01/02/2018 10:05:36

Ngày 29/12/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Theo đó, Thông tư đã sửa đổi, bổ sung các Điều 4, Điều 5, Điều 7, bổ sung Điều 7a, bổ sung Điều 8a, Điều 10, Điều 12 và sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm b Khoản 4 của Điều 14 của Thông tư số 04/2012/TT-BNV.

Một số điểm chú ý của Thông tư là sửa đổi, bổ sung Điều 7 về việc thành lập thôn mới, tổ dân phố mới phải đảm bảo các điều kiện cao hơn so với Thông tư số 04/2012/TT-BNV đã quy định, cụ thể: Thôn vùng đồng bằng phải đạt từ 400 hộ gia đình trở lên; vùng miền núi phải từ 200 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố phải đạt 500 hộ trở lên đối với vùng đồng bằng và 300 hộ trở lên với vùng núi. Quy định bổ sung về điều kiện nhập, giải thể và phân loại thôn, tổ dân phố; quy trình và hồ sơ nhập, chia, giải thể và đặt tên, đổi tên, xóa tên thôn, tổ dân phố. Ngoài ra, Thông tư đã sửa đổi một số nội dung liên quan đến tổ chức và nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố; Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố; Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố,…

Thông tư này bãi bỏ các điều, khoản: Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 10, Điều 12 và Khoản 4 Điều 14 của Thông tư số 04/2012/TT-BNV và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018./.

Người viết tin: Nguyễn Đình Lợi – Phòng XDCQ&CTTN