DANH MỤC TÀI LIỆU HẠN CHẾ SỬ DỤNG

Đăng ngày: 23/02/2018 16:32:48

Để tăng cường bảo vệ, quản lý danh mục tài liệu hạn chế sử dụng và phát huy giá trị tài liệu Lưu trữ theo Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25/11/2015 của Bộ Nội vụ về Quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử và Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

Nhằm phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu của các tổ chức, cá nhân. Ngày 01/02/2018, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 253/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La (Trong đó có 8 nhóm và 34 loại tài liệu được yêu cầu hạn chế sử dụng).

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện nghiêm túc theo Quyết định trên./.

Tin bài: Nguyễn Thị Mai Anh – TT Lưu trữ lịch sử, Chi cục Văn thư, Lưu trữ