Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị.

Đăng ngày: 22/02/2018 10:29:41

Ngày 13/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, công nhận mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 11/20 sở, ban, ngành và tương đương; 05/12 huyện, thành phố; 02/11 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; công nhận mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ cho 07/20 sở, ban, ngành và tương đương; 07/12 huyện, thành phố; 09/11 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; 06/06 tổ chức hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh; công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho 02/20 sở, ban, ngành và tương đương./.

Tin bài: Nguyễn Bích Thủy- Trưởng phòng Cải cách hành chính