Sở Nội vụ quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Đăng ngày: 19/01/2018 15:17:30

Ngày 18/01/2018, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII). Đồng chí Nguyễn Minh Hòa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì và trực tiếp triển khai các Nghị quyết. Tham gia khóa học tập gồm toàn thể cán bộ, đảng viên công chức, viên chức người lao động Sở Nội vụ.

22.01.2018.1

Những nội dung cơ bản của  Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm:

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

3. Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

4. Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Minh Hòa đã phân tích cụ thể thực trạng, tình hình và mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện các Nghị quyết, đặc biệt lý do ban hành hai Nghị quyết số 18, 19 liên quan trực tiếp về tổ chức và hoạt động của ngành nội vụ.

Thông qua Hội nghị đã giúp đảng viên, công chức, viên chức Sở Nội vụ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của Ngành, qua đó góp phần thực hiện trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Bài viết: Lương Văn Hậu – VP Sở