Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2018.

Đăng ngày: 04/01/2018 11:25:38

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3320/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2018, với mục đích nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội ở địa phương; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở, nơi cư trú, địa điểm công cộng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính nhà nước góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, năng động, hiệu quả, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và tỉnh nhà trong thời kỳ mới.

Theo đó, kế hoạch đã đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 65 nhiệm vụ cụ thể về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch, UBND tỉnh giao các đơn vị căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2018 và tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về cải cách hành chính, bố trí đủ nhân lực và điều kiện đảm bảo hoàn thành các nội dung công việc được giao.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch này; kịp thời đề xuất UBND tỉnh các biện pháp cần thiết đảm bảo kế hoạch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả./.

Người đưa tin: Nguyễn Bích Thủy- Trưởng phòng Cải cách hành chính

File đính kèm: