Công văn số 14/SNV-CCVC ngày 03/01/2018 về việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018.

Đăng ngày: 05/01/2018 08:08:21

Kính gửi:

– Bộ CHQS tỉnh Sơn La;

– Công an tỉnh Sơn La;

– Các sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố;

– Các cơ sở đào tạo: Trường Chính trị tỉnh; Trường Cao đẳng Sơn La; Trường Trung cấp Luật Tây Bắc; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Để triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức và triển khai thực hiện một số nội dung, như sau:

1. Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng để triển khai thực hiện; nội dung kế hoạch xác định rõ đối tượng, thời gian khai giảng, thời gian bế giảng, địa điểm đi tham quan, thực tế (nếu có)…; gửi Sở Nội vụ để theo dõi, giám sát và kiểm tra.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các cơ quan, đơn vị thông báo chiêu sinh và ban hành Quyết định mở lớp hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan để ban hành thông báo chiêu sinh, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định phê duyệt danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng. Việc xét cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, cần quan tâm cơ cấu về giới tính, dân tộc, ngành nghề để sau đào tạo có thể bố trí sử dụng cán bộ.

3. Đối với các lớp có kế hoạch đi thực tế đã được phê duyệt trong Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đi tham quan thực tế ở các tỉnh gần với tỉnh Sơn La có điều kiện tương đồng để tiết kiệm kinh phí cho tỉnh theo tinh thần chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 1503-TB/TU ngày 08/02/2014 của Thường trực tỉnh ủy.

4. Đề nghị UBND các huyện, thành phố rà soát đội ngũ viên chức quản lý ở các đơn vị trường học trực thuộc còn thiếu tiêu chuẩn về trình độ chính trị theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Sơn La để cử đi học trình độ lý luận chính trị (bao gồm cả Trung cấp LLCT-HC và Sơ cấp LLCT).

5. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát đội ngũ viên chức quản lý ở ở các đơn vị trường học trực thuộc hiện còn thiếu tiêu chuẩn về trình độ chính trị theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Sơn La, lập danh sách đề nghị các huyện ủy, thành ủy để ưu tiên xét cử đi học các lớp Trung cấp LLCT-HC và Sơ cấp LLCT được Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu mở lớp tại địa phương năm 2018

6. Các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp), gồm những nội dung sau:

– Thời gian báo cáo: thực hiện chế độ báo cáo hàng quý (báo cáo quý I, trước ngày 15/02; báo cáo 06 tháng đầu năm, trước ngày 15/5; báo cáo quý III trước ngày 15/8; báo cáo năm, trước ngày 15/11).

– Nội dung báo: Báo cáo theo đề cương gửi kèm công văn này.

– Đối với các lớp Trung cấp LLCT-HC, đề nghị Trường Chính trị tỉnh báo cáo cụ thể các lớp mở tại Trường và các lớp mở ở từng huyện theo tiến độ (các huyện, thành phố không phải báo cáo).

Lưu ý: Khi gửi báo cáo, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi kèm theo bản phô tô Quyết định mở lớp và danh sách học viên của từng lớp đã mở và bế giảng. Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những đơn vị không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./.

File đính kèm: