Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sơn La năm 2018.

Đăng ngày: 15/01/2018 11:20:52

Ngày 29/12/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3355/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh giao mở 164 lớp (các lớp mở năm 2017 chuyển sang là 20 lớp; các lớp mở mới năm 2018 là 144 lớp).

Để triển khai để triển khai, thực hiện có hiệu quả quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đề ra trong kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị được giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành. Định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 09 thàng, năm báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ). Giao Sở Tài chính theo dõi, cấp phát kinh phí, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định; theo đó, ngày 03/01/2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 14/SNV-CCVC gửi các cơ quan, đơn vị để triển khai, thực hiện có hiệu quả quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng nội dung kế hoạch mở lớp, xác định rõ đối tượng, thời gian khai giảng, thời gian bế giảng, địa điểm đi tham quan, thực tế gửi Sở Nội vụ để theo dõi, giám sát và kiểm tra; thông báo chiêu sinh, ban hành Quyết định mở lớp hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan để ban hành thông báo chiêu sinh, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định phê duyệt danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng kế hoạch đi tham quan thực tế ở các tỉnh gần với tỉnh Sơn La có điều kiện tương đồng để tiết kiệm kinh phí cho tỉnh theo tinh thần chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 1503-TB/TU ngày 08/02/2014 của Thường trực tỉnh ủy./.

Bài viết : Phạm Trình – P. Công chức viên chức