Chấn chỉnh công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày: 26/01/2018 09:41:24

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, ngày 16/01/2018 UBND tỉnh ban hành Công văn số 185/UBND-NC về việc chấn chỉnh công tác thi đua khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các trường Đại học, Cao đẳng, chuyên nghiệp dạy nghề, các doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về công tác thi đua khen thưởng.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua với nhiều nội phong phú, đa dạng sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất.Việc xét khen thưởng phải đảm bảo đúng quy định, kịp thời, khách quan.

Tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh xử lý sai phạm, vi phạm trong thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) thực hiện tốt chức năng tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; tiếp tục tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng./.

Bài viết: Hoàng Hương Hà – Ban Thi đua, Khen thưởng

File đính kèm: