Bộ Nội vụ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Đăng ngày: 18/01/2018 15:16:03

Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 2948/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Theo đó, xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Xây dựng được Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CHCC cấp bộ, cấp tỉnh theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các bộ, các tỉnh. Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ số CCHC của từng bộ, từng tỉnh. Xây dựng bộ câu hỏi điều tra xã hội học theo từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí, 81 tiêu chí thành phần, cụ thể: 1- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 6 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần. 2- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần. 3- Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần. 4- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 4 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần. 5- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 9 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần. 6- Cải cách tài chính công: 3 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần. 7- Hiện đại hóa hành chính: 5 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần. 8- Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: 2 tiêu chí và 3 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá của Chỉ số CCHC là 100 điểm, trong đó điểm đánh giá qua điều tra xã hội học 34.5/100 điểm đối với Chỉ số CCHC cấp tỉnh.

Bài viết: Nguyễn Thị Bích Thủy – P. Cải Cách Hành Chính