Thông báo số 02/TB-UBND ngày 11/01/2018 của UBND Huyện Mộc Châu về thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2017

Kế hoạch số 144/KH-SNV ngày 25/01/2018 về kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Nội vụ năm 2018

Chấn chỉnh công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, ngày 16/01/2018 UBND tỉnh ban hành Công văn số 185/UBND-NC về việc chấn chỉnh công tác thi đua khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các trường Đại […]

Nâng cao sự hài lòng của cá nhân và tổ chức trong Cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển ngành Nội vụ. Nhằm giúp cơ quan nhìn nhận tổng thể các hoạt động thông qua việc nhận xét, góp ý của các đơn vị thụ hưởng những kết […]

Kế hoạch số 138/KH-SNV ngày 24/01/2017 về Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018

Kế hoạch số 49/KH-SNV ngày 09/01/2018 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Kế hoạch số 144/KH-SNV ngày 25/01/2018 về kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Nội vụ năm 2018

Công bố Quyết định thành lập Ban quản lý dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La.

24.01.2018

Sáng ngày 20/12/2018, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố, trao Quyết thành lập Ban quản lý dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La và Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý đối với ông Tằng Văn Thanh – Giám đốc Ban quản lý […]

Kế hoạch số 122 /KH-SNV ngày 22/01/2018 về thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2018

Kế hoạch số 121/KH-SNV ngày 22/01/2018 về Đo lường sự hài lòng của tổ chức và cá nhân năm 2018

Trang 1 / 612345...Cuối