Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018 – 2022

Đăng ngày: 21/12/2017 17:16:57

Ngày 18/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3235/QĐ-UBND ban hành Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018 – 2022. Việc triển khai thực hiện Đề án nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp gắn với công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng nhân cách cán bộ, công chức, viên chức vì Nhân dân phục vụ; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, nắm bắt, giải quyết đúng, kịp thời các công việc có liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức; giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực và phẩm chất, nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ; đổi mới phương thức hoạt động, phong cách làm việc của các cơ quan Nhà nước ở các cấp theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với Nhân dân”, khắc phục kịp thời những biểu hiện thiếu trách nhiệm với dân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, từng bước thực hiện hiệu quả mục tiêu cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ quan nhà nước các cấp trong sạch, vững mạnh.

Đề án được triển khai thực hiện tại các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động chính của đề án gồm: tập huấn, học tập, quán triệt triển khai các văn bản về công tác dân vận; tổ chức học tập kinh nghiệm; tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác dân vận; tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội thi “Dân vận khéo” trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh./.

Bùi Ngọc Tư – Phòng XDCQ&CTTN