Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án và thông qua chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021.

Đăng ngày: 21/12/2017 17:21:54

Ngày 08/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ năm đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-HĐND  về phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021 và Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách đối với nhân viên hợp đồng theo Đề án.

Việc triển khai thực hiện Đề án nhằm bố trí, tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn chức danh đảm nhiệm; nâng tỷ lệ cán bộ, công chức dân tộc thiểu số trong cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức của cấp cơ sở nhất là đối với các dân tộc có ít hoặc chưa có cán bộ, công chức.

Đề án được triển khai thực hiện ở 88 xã thuộc 11 huyện trên địa bàn tỉnh; đối tượng tham gia Đề án là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người thuộc các dân tộc Dao, Khơ Mú, Xinh Mun, Kháng, La Ha, Lào có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các xã được giao chỉ tiêu theo Đề án; có đủ các điều kiện theo quy định; trong đó ưu tiên bố trí, sắp xếp các đối tượng là học sinh, sinh viên được đào tạo theo hệ cử tuyển của tỉnh đã tốt nghiệp ra trường.

Về chế độ, chính sách: Lao động hợp đồng có trình độ Cao đẳng được hưởng tiền công bằng 02 lần mức lương cơ sở/tháng; Lao động hợp đồng có trình độ Đại học trở lên được hưởng tiền công bằng 2,5 lần mức lương cơ sở/tháng, Ngoài ra, còn được nghỉ phép, lễ tết, việc riêng, biểu dương, khen thưởng và chế độ công tác phí theo quy định của pháp luật./.

Bùi Ngọc Tư – Phòng XDCQ&CTTN