UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch tinh giản gần 3500 biên chế (giai đoạn 2018-2021).

Đăng ngày: 15/11/2017 10:47:01

Thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 – 2016, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2108-2021. Theo đó, trong 04 năm từ năm 2018 đến năm 2021 phấn đấu giảm tối thiểu 10% so với số biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được giao năm 2015. Kế hoạch đã xác định giai đoạn 2018 – 2021 giảm 3480 công chức, viên chức, cụ thể mỗi năm giảm 70 công chức, 800 viên chức và 60 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Như vậy, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Rà soát biên chế, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt, phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức. Tinh giản biên chế những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Nghiêm túc thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định cần đưa vào thực hiện tinh giản biên chế..

Cao Thị Thanh Hà – Phòng TCBC& TCPCP