UBND tỉnh ban hành Tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 02/11/2017 14:48:20

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND quy định Tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La thay thế Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh.

Những điểm mới của Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND:

– Bổ sung Tiêu chí đánh giá, chấm điểm đối với các tổ chức hội đặc thù.

– Quy định rõ, cụ thể hơn một số nội dung về Tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại; thẩm quyền đánh giá, Hội đồng đánh giá, hồ sơ đánh giá và quy trình đánh giá.

– Sửa đổi, bổ sung Tiêu chí thành phần trong Phụ lục về Tiêu chí đánh giá, chấm điểm đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.

Quyết định này, là công cụ quan trọng giúp UBND tỉnh đánh giá đầy đủ, thực chất kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong từng tháng, quý, năm. Thông qua đánh giá, xếp loại hàng năm phản ánh đúng mức độ, hiệu quả hoạt động của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, từ đó đề ra các giải pháp để phát huy những mặt tích cực, khắc phục các mặt yếu kém trong hoạt động chỉ đạo, điều hành quản lý hành chính nhà nước.

Bích Thủy: Phòng CCHC