UBND tỉnh ban hành Thí điểm mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại tại UBND các phường, thị trấn và một số xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 27/11/2017 16:44:32

Ngày 15/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2964/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại tại UBND các phường, thị trấn và một số xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, từ năm 2018- 2020 có 80 xã, phường, thị trấn được chọn để áp dụng mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại. Bộ phận “một cửa” được đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công việc, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, thường xuyên, liên tục. Chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa liên thông hiện đại tập trung tại UBND cấp xã. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa các bộ phận chuyên môn thuộc UBND cấp xã với nhau và kết nối liên thông giải quyết hồ sơ điện tử từ UBND cấp xã lên Trung tâm hành chính công cấp huyện và Trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

Việc thí điểm mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại tại UBND các phường, thị trấn và một số xã trên địa bàn tỉnh Sơn La thể hiện quyết tâm chính trị trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh. Không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Tạo tính thống nhất trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương, quy định rõ các lĩnh vực công việc thực hiện theo cơ chế một cửa, các lĩnh vực công việc thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Phát huy tối đa sự giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và của đội ngũ công chức, viên chức, góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là về kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Hướng tới xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, TTHC và thực hiện lộ trình cung ứng dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng lên mức độ 3, tiến đến mức độ 4 theo quy định.

Người viết tin: Nguyễn Thị Bích Thủy – Phòng CCHC