UBND tỉnh ban hành quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 13/11/2017 17:21:50

Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các các cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Tất cả các trường hợp khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn đều phải thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân kịp thời, đầy đủ, chính xác; nêu rõ lý do sai sót, trễ hạn và hẹn ngày trả kết quả giải quyết lần sau cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Việc thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn được thực hiện bằng xin lỗi trực tiếp, xin lỗi bằng văn bản và thực hiện đối với từng hồ sơ cụ thể; quy định cụ thể về giới hạn về số lần xin lỗi và hình thức xử lý đối với công chức, viên chức khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn.

Thực hiện Quy định này để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; hạn chế tối đa tình trạng sai sót khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hẹn, tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; tạo bước tiến trong tiến trình cải cách hành chính và thể hiện văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong việc góp phần xây dựng nền hành chính công theo hướng hiện đại hóa, chuyên nghiệp và vì dân.

Tin: Nguyễn Bích Thủy – Phòng CCHC